سایتی برای معرفی تورهای مسافرتی و گردشگری
معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی تغییر می کند

معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی تغییر می کند

تور مسافرتی: معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی از آنجائیکه معاونت سرمایه گذاری این سازمان را هم بر عهده دارد، مقرر است در هفته آینده تغییر کند.
محمد محب خدایی معاون گردشگری فعلی سازمان میراث فرهنگی در این باره به خبرنگار مهر اظهار داشت: از آنجائیکه من اکنون دو سمت معاونت گردشگری و معاونت سرمایه گذاری را دارم باید طبق قانون بعد از چهار ماه یکی از آنها را تحویل دهم. چون تنها چهار ماه می توانم سرپرست یک معاونت باشم. مقرر است در چارت جدید سازمان میراث فرهنگی یعنی در وزارتخانه جدید این معاونت ها تغییر کند و این مشکل هم حل شود و من هم در یکی از این دو معاونت حضور داشته باشم. وی افزود: سازمان میراث فرهنگی می بایست در یک سال بتواند ۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات در حوزه سرمایه گذاری جذب نماید که تحول بزرگی در صنعت گردشگری و تولید زیرساختها خواهد بود. در بخش گردشگری بعضی از اتفاقات افتاده است باید دید که کدام بخش ارجح است. محب خدایی بیان کرد: تا شنبه هفته آینده تکلیف معاونت گردشگری و سرمایه گذاری در چارت جدید مشخص می گردد.پیش از این گفته شده بود که سازمان ها تنها می توانند ۵ معاونت داشته باشند و باید در سازمان میراث فرهنگی هم معاونت گردشگری و سرمایه گذاری با هم ادغام شود بنابراین محب خدایی دو معاونت را مدتی در اختیار داشت.