سایتی برای معرفی تورهای مسافرتی و گردشگری
برگزاری دوسالانه انجمن علمی دیرینه شناسی ایران

برگزاری دوسالانه انجمن علمی دیرینه شناسی ایران

تور مسافرتی: انجمن علمی دیرینه شناسی ایران، اولین همایش دوسالانه ی بین المللی این انجمن را که در زمینه دیرینه شناسی ایران و برهمکنش های فرهنگی با سرزمین های پیرامونی است، برگزار می نماید.
به گزارش تور مسافرتی به نقل از ایسنا، این همایش که هم اکنون فراخوان آن انتشار یافته و درگاه سایت آن برای ارسال چکیده مقالات باستان شناسان فعال گردیده است، عنوان اولین دور این همایش «برهمکنش های فرهنگی، پیوست و گسست» انتخاب نموده تا استادان، دانشجویان، دانش پژوهان ایرانی و نایرانی به منظور آگاهی از آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی دیرینه شناسی و بررسی چالش ها، لطمه ها و فرصت های پیش رو گرد هم جمع شوند.
این همایش مقرر است «تعاملات و برهم کنش های درونی ایران»، «برهم کنش های بین ایران، قفقاز و آسیای کِهین»، «برهم کنش های بین ایران و میان رودان»، «نویافته های باستان شناختی ایران»، «برهم کنش های منطقه خلیج فارس»، «برهم کنش های بین ایران و دره ی سند» و «برهم کنش های بین ایران و فرارودان» را بررسی کند.
بر طبق فراخوان این همایش مقرر است اولین دور آن آذرماه ۱۳۹۸ برگزار شود، مهلت ارسال چکیده مقاله تا ۳۱ اردیبهشت اعلام شده است، همین طور زمان اعلام ارزیابی چکیده مقاله ۳۱ خرداد و مهلت ارسال اصل مقاله ها تا ۳۱ مرداد مشخص شده است، همایش باز مقرر است ۱۳ و ۱۴ آذر اجرا شود.
علاقه مندان چکیده مقالات خودرا می توانند به آدرس «http: //soia.org.ir/» بفرستند.