سایتی برای معرفی تورهای مسافرتی و گردشگری
جشنواره برگزار نکنید اگر

جشنواره برگزار نکنید اگر

به گزارش تور مسافرتی مدیرکل دفتر بازاریابی و تبلیغات گردشگری از استانها خواست: اگر جشنواره ها و نمایشگاه های گردشگری موج سفر ایجاد نمی کند، برای مردم منفعت اقتصادی ندارد یا سبب دلخوری مردم می شود، از برگزاری آنها اجتناب کنند.
به گزارش ایسنا، بخشنامه دفتر بازاریابی و تبلیغات وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به مدیران استانها در عین حال که یادآور شده است قسمتی از کارهای ادارات کل تابعه استانی، برگزاری رویدادها شامل نمایشگاه ها، جشنواره ها و همایش های گردشگری با محوریت و سیاستگذاری این دفتر است، بر استفاده از ظرفیت رویدادها برای ایجاد موج سفر و توسعه گردشگری استان تاکید کرده و در نتیجه لازم دانسته مدیران میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استانها با هوشمندی و با حضور موثر در میان مردم و با درک صحیح از شرایط و گرفتاری های مردم شریف ضمن مشورت با مقامات استانی درباب این گونه فعالیت ها، دقت بیشتری به عمل آورند و اثرات اقتصادی و اجتماعی رویدادها به ویژه در افکار عمومی و به نفع مردم را همواره مدنظر قرار دهند.
دربخش دیگر این بخشنامه آمده است: در شرایطی که در بعضی استانها مسائلی نظیر سیل، آب گرفتگی، معضلات بعد از لزله و یا سایر مشکلات و تنگناهای اجتماعی و اقتصادی محسوس دارند، از برگزاری رویدادهای گردشگری که ممکنست سبب دلخوری مردم شود، خودداری کنید.
همچنین سفارش شده است: همه کارهای اجتماعی ما باید همسو و با خواست و مطالبات مردم و با هدف ایجاد روحیه شادی و نشاط اجتماعی باشد و یا این که در ایجاد موج سفر به استان و توسعه گردشگری که منفعت اقتصادی برای مردم به وجود می آورد موثر باشد. بدین سبب چنانچه بعضی از رویدادها این اثرگذاری را را ندارند ضرورتی به برگزاری آن نیست.

منبع: