سایتی برای معرفی تورهای مسافرتی و گردشگری
با تصویب اعضای شورای شهر؛ شهرداری تهران ملزم به حفاظت از میراث طبیعی کوه بی بی شهربانو شد

با تصویب اعضای شورای شهر؛ شهرداری تهران ملزم به حفاظت از میراث طبیعی کوه بی بی شهربانو شد

به گزارش تور مسافرتی با تصویب اعضای شورای شهر پایتخت، شهرداری تهران علاوه بر حفاظت از میراث طبیعی رشته کوه های توچال، ملزم به حفاظت از کوه بی بی شهر بانو هم شد.
به گزارش تور مسافرتی به نقل از مهر، ادامه بررسی طرح «الزام شهرداری تهران به حفاظت از میراث طبیعی در بخشی از اراضی حریم جنوبی رشته کوه توچال» در جلسه امروز شورای شهر در دستورکار قرار گرفت. در ابتدا حجت نظری در مورد این پیشنهاد اظهار داشت: در جلسه گذشته درباره ضرورت یکپارچه دیدن میراث طبیعی تهران و ضرورت توجه به حفاظت از کوه بی بی شهربانو در کنار کوه توچال بحث شد. این پیشنهاد هم با موافقت کمیسیون های مربوطه همراه شد. در ادامه شهربانو امانی در موافقت اظهار داشت: وقتی شورا می خواهد مقررات گذاری کند، باید این مقررات جامع باشد و هم کوه توچال و هم کوه بی بی شهربانو را مورد توجه قرار دهد. سپس زهرا صدراعظم نوری اظهار داشت: عنوان این طرح به اجبار شهرداری به حفاظت از منابع طبیعی رشته کوه توچال و بی بی شهر بانو تغییر یافته است. در ادامه حسن رسولی در مخالفت با این پیشنهاد اظهار داشت: با عرضه این پیشنهاد کل لایحه تغییر یافته است و این درست نیست. نظری در واکنش به سخنان رسولی اظهار داشت: نباید بگونه ای رفتار نماییم که شهروندان تصور کنند تنها شمال شهر برای ما اهمیت دارد و جنوب شهر یا ری برای اعضای شورا بی اهمیت است. نوری اظهار داشت: پیشنهادی در هفته گذشته مطرح شده و کمیسیون ها هم نظر کارشناسی خویش را مطرح کرده اند و با اداره کل حریم و شهرداری مناطق مربوطه مذاکره هم شده است. در نهایت این پیشنهاد با ۱۸ رأی موافق به تصویب رسید. در ادامه رسولی اظهار داشت: بنده از منظر شمال و جنوب شهر مخالفت نمی کنم اما این گونه کلی گویی درباره این بحث قابلیت اجرای آنرا از بین می برد. اگر این عبارت رأی آورد یعنی در این محدوده مطرح شده در لایحه، تصرفات غیرقانونی معارض با محیط زیست شکل می گیرد اما ما در کجا ثابت کرده ایم که فعالیت کارخانه سیمان غیر قانونی می باشد. نژاد بهرام اظهار داشت: فعالیتهای هم سو با محیط زیست جزو اصول ما است. ما نمی خواهیم ماجرای باردیگر کوه دماوند تکرار شود و نمی خواهیم این شائبه ایجاد شود که شهرداری تهران به دنبال تملک اراضی به نفع خود است که بعداً امکان دارد از آن برج یا هر چیز دیگری ایجاد شود. در ادامه هاشمی اظهار داشت: اگر هدف دوستان تعطیل کردن کارخانه سیمان در حوالی کوه بی بی شهر بانو است، این نیت درست نیست. نظری خطاب به هاشمی اظهار داشت: برخی سخنان شما سبب وهن شورا است. معدن حوالی بی بی شهربانو نباید در محیط کوه تجاوز کند و مقررات مادر نهایت تغییر کلیات این طرح با ۱۸ رأی موافق مورد موافقت اعضای شورا قرار گرفت.