سایتی برای معرفی تورهای مسافرتی و گردشگری
مدیر روابط عمومی فرودگاه مشهد خبر داد کاهش تردد پروازها و جابه جایی مسافران فرودگاه مشهد در آبان ماه

مدیر روابط عمومی فرودگاه مشهد خبر داد کاهش تردد پروازها و جابه جایی مسافران فرودگاه مشهد در آبان ماه

به گزارش تور مسافرتی، خراسان رضوی مدیر روابط عمومی فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد مشهد از کاهش تمامی پروازهای داخلی و خارجی و جابجایی تمامی مسافران داخلی و خارجی در آبان ماه نسبت به ماه قبل آن اطلاع داد.

حسن جعفری در گفتگو با ایسنا در مورد میزان جابه جایی مسافران فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد مشهد در آبان ماه سالجاری اظهار نمود: در آبان ماه سالجاری ۴۵۷۶ پرواز در فرودگاه مشهد انجام شده که نسبت به وضعیت مشابه پارسال ۵ درصد رشد داشته است.

وی اضافه کرد: همینطور ۶۱۴ هزار و ۷۶۲ مسافر در فرودگاه بین المللی مشهد در این ماه ماه جابه جا شده که نسبت به آبان سال قبل ۱۰ درصد افزایش را نشان داده است.

مدیر روابط عمومی فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد مشهد در مورد میزان پروازها و جابه جایی مسافران داخلی در آبان ماه هم تصریح کرد: ۳۷۸۹ پرواز داخلی در آبان ماه نشست و برخاست داشته که این رقم نسبت به آبان ماه سال قبل تغییر محسوسی نداشته است، اما با جابجایی ۵۴۹ حدود ۵۱۴ هزار مسافر در این ماه رشد ۸ درصدی تردد مسافران داخلی را نسبت به آبان سال قبل نشان داده است.

رشد ۲۵ درصدی ورود توریستهای خارجی به مشهد در آبان ماه نسبت به سال گذشته

جعفری در ارتباط با میزان پروازها و جابه جایی توریستهای خارجی اظهار داشت: در مجموع ۷۸۷ پرواز خارجی در آبان ماه نشست و برخاست داشته که نسبت به وضعیت مشابه پارسال ۳۴ درصد رشد را نشان داده است. همینطور با جابه جایی حدود ۹۹ هزار توریست در فرودگاه مشهد، رشد ۲۵ درصدی جابه جایی توریستهای خارجی در این فرودگاه نسبت به آبان سال قبل به ثبت رسیده است.

وی در مورد میزان تغییرات پروازها و جابه جایی تمام مسافران در فرودگاه مشهد نسبت به مهر ماه سالجاری بیان نمود: در مجموع نشست و برخاست های پروازهای فرودگاه مشهد در آبان ماه نسبت به مهر ماه ۶ درصد کاهش و جابه جایی تمام مسافران هم ۷ درصد کاهش داشته است.

جعفری افزود: نشست و برخاست های پروازهای داخلی در آبان ماه نسبت به ماه قبل آن ۶ درصد، جابه جایی مسافران داخلی ۶ درصد، نشست و برخاست پروازهای خارجی ۹ درصد و جابه جایی توریستهای خارجی هم ۱۲ درصد کاهش داشته است.

منبع: