سایتی برای معرفی تورهای مسافرتی و گردشگری
ویدئو

ویدئو

به گزارش تور مسافرتی باغستان قزوین هر روز آب می رود. این را می توان با اعداد و ارقامی ساده اثبات کرد؛ اعداد و ارقامی که نشان داده است این باغِ ثبت ملی شده، سال هاست حال خوشی ندارد و زخم های سوداگری و سوءمدیریت در طول ۸۰ سال گذشته، تنِ سرسبز آنرا نحیف و رنجور کرده است. این گزارش، گوشه هایی از بلای آمده بر جان باغستان سنتی قزوین را به تصویر می کشد. توضیح ضروری اینکه برای ایجاد سهولت در پخش ویدئویی، این گزارش در دو بخش به دنبال آمده است.
بخش دوم:
مرورگر شما از ویدئو پشتیبانی نمی نماید.
فایل آنرا از اینجا دانلود کنید: video/webm